Thomas u. Vreny Altwegg
Breitestrasse 12
4132 Muttenz